Algemene Leden Vergadering 2018

 

Datum:           dinsdag 20 maart 2018

 

Plaats:            Dorpshuis Meeden

 

Tijd:                20.00 uur

 

Agenda:

1.  Opening

2.  Vaststellen agenda

3.  Verslag vorige vergadering

4.  Ingekomen stukken/mededelingen

5.  Pauze – lezen aangeboden verslagen

6.  Jaarverslag secretaris

7.  Jaarverslag penningmeester

8.  Verslag kascommissie, decharge en benoeming nieuwe kascommissie

9.  Verslag werkgroepen

10.  Verslag en voortgang zwembad ‘De Kolck’

11.  Verslag en voortgang Dorpshuis Meeden

12.  Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: dhr. H. Drok en mevr. B. Bodewits.

Kandidaten kunnen zich tot 24 uur van te voren opgeven bij de secretaris:
dhr. J. Mulder,  Molenlaan 5  Tel. 633350 e-mail:  secretaris@drcmeeden.nl

13.  Rondvraag

14.  Sluiting

Niet leden zijn (zonder stemrecht) van harte welkom.

2018 Dorpsco÷peratie Meeden