Verslag Stuurgroep d.d. 8 januari 2013

 

 1. Opening

 

De vergadering wordt geopend door Markus.

 

2. Vaststellen agenda

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

3. Mededelingen

 

Geen mededelingen.

 

4. Post in/post uit

 

                            Post uit:      - Nieuwsbrief en -mail

                            Post in :      - Mail uitnodiging werklunch Groningen plus

                                              - Brief Buurt Actief inzake computerinloop

 

Naar aanleiding van post in de volgende opmerkingen en besluiten.

 

-          Brief Buurt Actief, er is in januari misschien een cursus, we wachten 1 februari af.

 

5. Verslag vorige vergadering 4 december 2012

 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

 

6. Zwembad voortgang

 

Er is een draaiboek voorhanden van zwembad de Ringberg uit Scheemda, welke we kunnen gebruiken om onze eigen draaiboek te maken

 

Luppo en Markus zijn bij de gemeente Menterwolde geweest om een en ander over het zwembad te bespreken. Op 14-1 is er weer een gesprek en dan moet alles concreter worden, zoals:

-          Invulling personeel, contracten, loonkosten

-          Huurcontract ‘om niet’

-          Energievoorschot via gemeente

-          Personeel zonder lesbevoegdheid, maar wel met toezichthoudende functie

-          Vrijwilligers

 

Verder tevreden over overleg. Er is een kans dat ‘om niet’ niet doorgaat. Bij problemen gaan we naar de raad. Wat te doen bij belangrijke beslissingen, wat is het risico als ‘werkgever’? We zullen dit ook voorleggen op de Algemene Ledenvergadering. Verder wachten we eerst de 14e af. Na de 14e vrijwilligers uitnodigen, wellicht moeten we een werkgroep exploitatie zwembad op gaan richten.

 

Stichting Groninger Huis heeft aangegeven te willen steunen.

 

7. Dorpshuis voortgang

 

De kelders zijn opgeruimd. De overdracht is gecontroleerd en men is nu bezig met de plannen van de binnenhuisarchitect, een zogenaamd ‘vlekkenplan’.

 

8. Rondje werkgroepen

 

Daan meldt de tussenstand van de windmolens. Verder zijn er geen bijzonderheden te melden.

 

9. Voortgang communicatie website en nieuwsbrieven/afspraken

 

De nieuwsbrief was in orde.

 

10. Nieuw bestuurslid/voorbereiding ALV

 

Voorbereiding ALV is in gang gezet. Notulen en agenda worden verzonden per mail of rondgebracht door Johan. Het sociaal jaarverslag is in orde.

 

11. Tussenstand financiŽn

 

Bertha vraagt of de 500 euro van NLDoet ook is overgemaakt? Het zal worden nagekeken.

 

12. Rondvraag

 

Hoe staat het met Sportimpuls? Johan heeft nog geen reactie gehad van Erik Baas. Markus zal nog even bellen met ZonMw.

 

13. Datum volgende vergadering

 

De volgende vergadering is op 5 februari 2013 om 19:30 uur in het Dorpshuis.

 

14. Sluiting

 

 


Verslag stuurgroep 5 februari 2013

 

1. Opening

 

De vergadering wordt geopend door Markus.

 

2. Vaststellen agenda

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

3. Mededelingen

 

De officiŽle getekende statuten zijn nodig voor het openen van een nieuwe bankrekening.

 

4. Post in/post uit

 

                            Post uit:      - ALV-agenda en notulen vorige ALV aan de leden

                            Post in :      - Mail Omroep Menterwolde 25 uurs uitzending Meeden

                                              - Mail vrijwilligerscentrale, weer opgestart

                                              - Brief Abel Wiekens Alpe d’HuZes (behandeld ALV, naar DB)           

 

Naar aanleiding van post in de volgende opmerkingen en besluiten.

 

-          Omroep Menterwolde: Actie: Daan gaat informeren.

-          Actie Aple d’HuZes: linken aan bestaande initiatieven

 

 

5. Verslag vorige vergadering 8 januari 2012

 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag: de 500 euro komt van een actie van Menterwolde zelf, er zijn nog krantenknipsels van.

 

Hoe zit het nu met de werkgroepen en de contacten? Er moet minstens ťťn persoon in zitten vanuit de stuurgroep.

 

Buurt Actief heeft een kas en dat is niet de juiste situatie, moet onderdeel zijn van de Dorpsraad..

 

Markus en Luppo zijn naar een bijeenkomst geweest van Sport Impuls, waarbij er informatie werd gegeven over het doen van een aanvraag bij ZonMw.

 

6. Evaluatie ALV

 

Het was een goede en levendige vergadering die tot na 22.00 uur doorliep, ondanks dat er natuurlijk veel formele punten behandeld moesten worden. Wellicht kunnen er de volgende vergadering meer algemene punten worden ingebracht en behandeld. De inbreng en reacties achteraf waren in het algemeen positief.

 

7. Zwembad voortgang

 

De voortgang wordt besproken, waarbij een aantal punten aldus unaniem zijn vastgesteld:

 

-          De entreeprijzen bij bij voorinschrijving. De prijzen bij normale verkoop zijn 5 euro hoger.

-          De bijkaarten horen bij een gezinsabonnement en worden eenmalig gratis verstrekt. Als er duplicaten moeten worden gemaakt, kosten ook deze kaarten 3 euro.

-          BTW-nummer aanvragen. Alles met BTW en alle nota’s inleveren in verband met teruggave.

-          Exploitatieovereenkomst, gemeente blijft eigenaar. Wel onderhoud specifiek vastleggen. Voor 1 maart moet er akkoord zijn.

 

Besproken is:

-          Alle punten bij ziekte, vervanging, toezichthouders en vrijwilligersbijdrage

-          Er komt een definitieve offerte van het Huis van de Sport. 

 

Verder scheiden we het zweminstructiegedeelte en het kioskgedeelte zoveel mogelijk.

 

Voor wat betreft de openingstijden, zal dit zo flexibel mogelijk gebeuren aan de hand van de weersberichten. Dit zal dan via vlag en sociale media zo goed mogelijk bekend worden gemaakt.

 

8. Rondje werkgroepen

 

Bosjesproject: de speeltuin is bijna klaar en men is nu bezig met een bijenhotel. Daan meldt over TegenwindN33 dat er nu een brief is naar Gedeputeerde Staten inzake POP3, om er in ieder geval voor te zorgen dat er op dat vlak nooit weer een bestemming van windmolens komt voor het gebied langs de N33.

 

9. Voortgang communicatie website en nieuwsbrieven/afspraken

 

We gaan hieraan in klein comitť verder invulling aan geven. 

 

10. Tussenstand financiŽn

 

Er is een herstel gemaakt van het jaarverslag dat op de ALV is getoond.

 

11. Rondvraag

 

12. Datum volgende vergadering

 

De volgende vergadering is op 5 maart 2013 om 19:30 uur in het Dorpshuis.

 

13. Sluiting

 

 


Vergadering stuurgroep d.d. 5 maart 2013

 

1. Opening

 

De vergadering wordt geopend door Markus.

 

2. Vaststellen agenda

 

De agenda wordt aangepast, er wordt een extra punt toegevoegd: 4a. Subsidieaanvraag Sportimpuls.

 

3. Mededelingen

 

Er zijn geen mededelingen.

 

4. Post in/post uit

 

                            Post uit:      - nvt.

                            Post in :      - mail projectgroep Nieuw Burgerschap

                                              - brief van 4 mei comitť inzake subsidieaanvraag Nationale Herdenking

                            Naar aanleiding van post in (brief 4 mei comitť) de volgende opmerkingen en besluiten:

 

 -          We zijn van mening dat je niet bezuinigt op een programma voor de herdenking op 4 mei,
       georganiseerd door het 4 mei comitť. We schrijven een brief richting de gemeente.

 

4a. Subsidieaanvraag Sportimpuls

 

Het moest allemaal in een wat bredere opzet in een soort omnivereniging. De aanvraag is tevens abstracter. Formeel is VV Meeden nu de aanvrager. VV Meeden, TIOLO, VOLO, Provitaal looptrainers en DRC hebben getekend. De DRC kan wel optreden als uitvoerder. Het gaat om het stimuleren van sporten, eerst is er een behoeftepeiling en vervolgens aan de hand daarvan uitvoeren, enz. Belangrijkste doel is om een impuls te geven aan het dorp!

 

5. Verslag vorige vergadering 5 februari 2012

 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. De actielijst moet even worden bekeken.

 

6. Zwembad voortgang

 

De plaats/uitbreiding voor de kiosk is bekeken. Er zijn gesprekken gaande met zwemonderwijzers en lifeguards. Het briefje voor de vrijwilligersbijeenkomst voor kiosk en entree is in orde.

Het klaar maken van het zwembad zal nog de nodige tijd kosten: eerst 2 weken bronbemaling, dan 1 week legen, vervolgens ongeveer 1 week schoon maken, dan weer vol laten lopen en als laatste nog 2 weken verwarmen.

 

Tarieven vaststellen moet door de DRC, we hebben de volgende tarieven vastgesteld voor het jaar 2013 voor zwembad ‘De Kolck’ inzake huurtarieven:

 

 

Huur

Bedrag per uur in 2013

1.

Ten behoeve van het op seizoenbasis gebruiken door verenigingen en personen, welke gevestigd zijn in de gemeente Menterwolde

€25,--

2.

Ten behoeve van het incidenteel gebruiken door verenigingen en personen, welke gevestigd zijn in de gemeente Menterwolde

€30,--

3.

Ten behoeve van het op seizoenbasis gebruiken door verenigingen en personen, welke niet gevestigd zijn in de gemeente Menterwolde

€35,--

4.

Ten behoeve van het incidenteel gebruiken door verenigingen en personen, welke niet gevestigd zijn in de gemeente Menterwolde

€37,50

 

Het schoolzwemmen valt onder de zorgplicht van de school als er geen zwemonderwijzer is. Hierover moeten goede afspraken worden gemaakt,

 

7. Rondje werkgroepen

 

Buurt Actief is bijna klaar is met de computercursussen en men gaat nu een brei instuif houden.

 

Bertha vraagt inzake de werkgroep bosranden of er iets bekend is van de zwerfvuilactie, waar zij zich voor hebben opgegeven. We wachten nog even af.

 

Daan doet verslag voor Tegenwind, men heeft moeite de molens in te passen langs de N33 en wil verder naar het noorden in de Ekerpolder. Alles is verder nog ongewis. 

 

8. Voortgang communicatie website en nieuwsbrieven/afspraken

 

In januari jaarverslag uitbrengen op de site (op papier voor leden zonder mail)

-          Verslag ALV uitbrengen op de site (op papier voor leden zonder mail)

-          Maart, juni, september en december samenvatting vergaderingen en besproken punten. Indien vaste data, gaan mensen er aan wennen en kijken ze automatisch rond die tijd of er wat is

-          Via Facebook/Twitter verwijzingen naar de verslagen

 

9. Tussenstand financiŽn

 

De zaken worden doorgenomen.

 

10. Rondvraag

 

Entree van Meeden. Nog niets van gehoord.

 

11. Datum volgende vergadering

 

De volgende vergadering is op 2 april 2013 om 19:30 uur in het Dorpshuis.

 

12. Sluiting

 

 


Verslag stuurgroep d.d. 2 april 2013

 

 1. Opening

 

De vergadering wordt geopend

 

2. Vaststellen agenda

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

3. Mededelingen

 

Daan is afwezig.

 

4. Post in/post uit

 

                                Post uit:        - Diverse interacties inzake Zwembad ‘De Kolck’

                                Post in :        - Diverse interacties inzake Zwembad ‘De Kolck’

                                                    - Netwerkbijeenkomst boodschappenplusbus 13 april 2013

                                                    - Netwerkbijeenkomst vrijwillige thuishulp 11 april

                                                    - Uitnodiging bijeenkomst evaluatie dorpswethouder

                                                    - brief KvK deponering jaarstukken

                                                    - Verzoek Bertus Voortman om informatie Meeden – Korte Akkers 

 

De interacties inzake het zwembad worden afgewikkeld door de betreffende werkgroep.

 

We gaan niet naar de netwerkbijeenkomsten.

 

Naar aanleiding van de evaluatie van de dorpswethouder: het heeft geen enkele functie en het blijkt dus geen positieve actie te zijn geweest.

 

De jaarstukken zijn gedeponeerd, nadat deze zijn getekend.Dit zijn afschriften van de jaarstukken die op de algemene ledenvergaderingen zijn goedgekeurd.

 

Bertus Voortman kan contact opnemen met Luppo.

 

5. Verslag vorige vergadering 5 maart 2012

 

Naar aanleiding van het verslag: de subsidie voor 4 mei valt niet onder de verordening, volgens info gemeente.De VV Meeden wil toch graag nadere toelichting op Sportimpuls.

Wat betreft het zwembad heeft de gemeente de eerste termijn betaald. Bij zwemabonnementen is gespreide betaling mogelijk, dit was eerst niet duidelijk. Er zal vanaf nu wekelijks worden afgestemd tot de opening wat er onderhanden is, zodat er niet zaken uit elkaar gaan lopen of dat bepaalde zaken niet duidelijk zijn.

 

Actielijst: langs de Hereweg (verkeersveiligheid) loopt de spanning, hoe staat het met de aanpassingen? Markus geeft aan dat die onderhanden zijn, maar dat het weer niet meewerkt. Het blijft onder de aandacht.

 

6. Zwembad voortgang

 

Het bad is nu schoon en de tegels zijn  gecontroleerd. Het peuterzwembad wordt gerepareerd en het grote bad kan worden gevuld met water. Er is ook een artikel in de krant geweest, dat zorgt weer voor publiciteit. Met de bouw van de kiosk is begonnen en deze zal een week van tevoren klaar zijn. Verder komen we dus met de kerngroep eerst bij elkaar ter plekke en bekijken verder hoe we alles invullen/afstemmen qua vrijwilligers, zoals uitreiking handboek en planning. Op 4 april vindt de officiŽle handeling van de overdracht plaats in het zwembad. Luppo zal, vanwege afwezigheid Johan, optreden als plaatsvervangend secretaris. Iedereen is het daar unaniem mee eens.

 

De openingshandeling zal worden verricht door Luppo. Verder moeten de sponsoren aanwezig zijn, moet de vlaggen in orde zijn (vlaggenmast). De vrijwilligers en bevolking moet worden uitgenodigd en Geert Schreuder is gevraagd voor de muziek. Karin mist iets voor de kinderen, ideeŽn kunnen worden aangedragen.

  

Afstemming met vrijwilligers zal zo snel mogelijk plaatsvinden als mogelijk is.

 

7. Notitie subsidieregels

 

De aangepaste inspraaknotitie staat inmiddels op website/Facebook. Voor 1 juli moeten wij overigens de 2500 euro aanvragen, waarvan wij ons werk kunnen doen. Aangezien er dus geen subsidie meer aangevraagd kan worden, zijn wij genoodzaakt om de 5000 euro aan te vragen om vervolgens te verdelen onder de diverse aanvragen. Echter is de rechtsgang niet goed geregeld, want hoe kan men in bezwaar gaan tegen de Dorpsraad? Men zal dan nog steeds in bezwaar moeten gaan bij de gemeente als wij iets zouden afwijzen.

 

8. Rondje werkgroepen

 

Werkgroep bosranden: Men heeft onder de vlag van NLDoet bosjes gesnoeid. De € 500 die hiervoor is toegezegd is nergens te verhalen. Men wijst naar elkaar (gemeente-stichting).. Afgelopen zaterdag is men verder gegaan om nabij de tennisbaan en op de speelplaats alles aan te pakken en op te ruimen. De speeltoestellen zijn gemaakt en er is een basketbalnet geplaatst. Verder moet het grasveld geŽgaliseerd worden, dit kan nu weer wel worden gedaan door de gemeente. Er was even sprake van dat de gemeentewerken helemaal niets meer deden, maar het gaat nu weer door, totdat er een nieuw bezuinigingsvoorstel ligt.

 

Werkgroep oude dorpsverhalen: momenteel zijn er gesprekken gaande met oud-wethouders en oud-burgemeesters van Meeden.

 

9. Voortgang communicatie website en nieuwsbrieven/afspraken

 

De invulling van de website, Facebook en Twitter gaat voorspoedig. We zijn nu even alleen met het zwembad bezig, er is nu een apart Twitter account voor De Kolck.

 

10. Tussenstand financiŽn

 

Het eerste geld van de gemeente voor het zwembad is binnen en de eerste gelden voor de abonnementen ook.

 

11. Rondvraag

 

Is het een idee om in de laatste zomervakantieweek een zogenaamde vakantiespelen te organiseren? Dan moeten we de nodige spelletjes bedenken.

Mededeling: project social sofa’s is ook rond, kinderen worden erbij betrokken, die kunnen tekeningen maken in het kader van de zoutwinning. 

 

12. Datum volgende vergadering

 

De volgende vergadering is op 7 mei 2013 om 19:30 uur in het Dorpshuis.

 

13. Sluiting

 

 


Verslag stuurgroep 7 mei 2013

 

1. Opening

 

De vergadering wordt geopend.

 

2. Vaststellen agenda

 

Er wordt een punt 2a toegevoegd, zodat de straatspeeldag behandeld kan worden.

 

2a. Straatspeeldag in het zwembad

 

Het groepje is ontstaan uit de voormalige Kinderclub/Mysterio en heet nu Kidsclub. Ze willen samen met Metmans de zogenaamde straatspeeldag in het zwembad organiseren op woensdag 12 juli 2013. De middag duurt van 13:30 tot 17:00 uur. DRC zorgt voor zwembadpersoneel en de vrijwilligers voor kiosk en entree.

 

Dan is er nog het verzoek om de Kidsclub onder te brengen bij de Dorpsraad als werkgroep. De DRC zal dit behandelen als de Kidsclub een opzetje stuurt.

 

3. Mededelingen

 

4. Post uit

 

                    Post uit:        - geen

 

5. Post in

 

                    Post in :        - EnquÍte Aedes-Actiz

                                        - Info social sofa’s

 

Ter kennisgeving. Aedes-Actiz is onderdeel van de vereniging van woningcorporaties.

 

6. Verslag vorige vergadering 5 maart 2012

 

Het verslag is vastgesteld. Naar aanleiding van de subsidieaanvraag voor de 2500 respectievelijk 5000 euro wordt de brief aangepast. 

 

7. Zwembad voortgang

 

De opening ging goed, de sfeer is goed en de eerste week ging ook goed. Iedereen moet in principe toegang betalen, ook meelopers en kijkers. We stellen voor om een donateurskaart ‘Vrienden van de Kolck’ te maken, die men voor het minimumbedrag van € 5,-- per persoon kan aanschaffen bij het zwembad. 

 

Voor het BOS-project op 15 mei regelen we alleen 2 extra mensen.Tevens is er badpersoneel dat kan meehelpen.

 

Verder komt er een sleutelkast en moeten de bloemen af en toe water krijgen bij droogte. Dit kan het badpersoneel ook doen. Evenals zwerfvuil.

 

8. Rondje werkgroepen

 

Er kan trouwens altijd geld worden aangevraagd, dit kan via de vergadering van de stuurgroep. Het veldje in de nieuwbouw voor de kinderen is nog niet geŽgaliseerd. Nogmaals een mail naar de gemeente hierover.

 

9. Voortgang communicatie website en nieuwsbrieven/afspraken

 

Hier hebben we momenteel geen punten voor.

 

10. Tussenstand financiŽn

Er wordt vastgesteld dat Johan plaatsvervangend penningmeester is bij afwezigheid van Hiske.

 

11. Rondvraag

 

Johan geeft aan dat TegenwindN33 een eigen stichting is met eigen statuten en bestuur. Er is geen directe formele link aanwezig. We zullen als dorpsraad geen directe actie voeren en alleen op juridisch vlak in kunnen grijpen, zoals bij de MER.

 

De bloembakken op de Hereweg zijn niet gevuld. Tevens staat er veel onkruid op de rotondes. Mailtje naar gemeente.

 

12. Datum volgende vergadering

 

De volgende vergadering is op 4 juni 2013 om 19:30 uur in het Dorpshuis.

 

13. Sluiting

 

 


Verslag stuurgroep 4 juni 2013

 

1. Opening

 

De vergadering wordt geopend.

 

2. Vaststellen agenda

 

Er zal nog iets over de actiegroep tegen de windmolens worden gezegd, maar dat zal onder werkgroepen terecht komen. Verder geen wijzigingen

 

3. Mededelingen/nieuw bestuurslid

 

Door het vertrek van Daan willen we het bestuur weer aanvullen tot minimaal 7 mensen. Komende tijd gaan we hierover nadenken.

 

4. Post in/uit

 

                     Post uit: - Aanvraag subsidie exploitatie en initiatieven subsidie

                                  - Mail aan gemeente: speelplaats, urnenveld en bloembakken Hereweg

                     Post in : - Rommelmarkt aankondiging voor publicatie op Facebook/Twitter

 

De bloembakken zijn gevuld, het urnenveld is nog niet aangepakt, maar ligt in de planning en de speelplaats is ook nog niet aangepakt. Wederom een mailtje naar gemeente.

 

Naar aanleiding van de rommelmarkt aankondiging: de website kunnen we ook gebruiken voor aankondigingen, ook voor andere organisaties.Daarvoor een centraal mailadres maken, we hebben een domein @drcmeeden.nl hiervoor.

 

5. Verslag vorige vergadering 5 maart 2012

 

Het verslag is vastgesteld. Verder geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag.

 

6. Zwembad voortgang

 

Er doen ongeveer 30 kinderen mee aan zwemles. Het schoolzwemmen gaat ook goed. Met de vrijwilligers gaat het prima.

We gaan eerst op dezelfde voet door met het zwembad.

 

7. Rondje werkgroepen

 

Naast de werkgroep TegenwindN33 is er nu een groep Storm Meeden.  Deze is ontstaan vanuit de jeugd in Meeden.

 

De bosrandengroep heeft er nu al deels een bijenhotel staat. Er is nog geen dak. Het hotel staat achter de tennisbaan.

 

Wat is de status van de Kidsclub?  Moet nog een plan komen.

 

8. Voortgang communicatie website en nieuwsbrieven/afspraken

 

Wordt aan gewerkt.

 

9. Tussenstand financiŽn

 

We moeten de meterstanden doorgeven aan de gemeente en dan kunnen die beoordelen of er grote afwijkingen ontstaan en of er dan ook hogere of lagere kosten zullen komen.

 

10. Rondvraag

 

Veiligheid Hereweg, particulier initiatief, misschien koppelen aan ludieke acties? Bijvoorbeeld stickers met snelheidsaanduiding op de bakken. Of in samenwerking met BOA controles uitvoeren en de mensen dan alleen aanhouden en aanspreken op hun gedrag.

 

11. Datum volgende vergadering

 

De volgende vergadering is op 2 juli 2013 om 19:30 uur in het Dorpshuis.

 

12. Sluiting

 

 


Verslag vergadering stuurgroep 2 juli 2013

 

1. Opening

 

De vergadering wordt geopend.

 

2. Vaststellen agenda

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

3. Mededelingen/nieuw bestuurslid

 

Namens Meeden Beweegt naar een subsidieverdelingsavond van de gemeente geweest. Dit was een vreemde vertoning, waar zo de nodige gaten in het verhaal konden worden geschoten. Bijna iedereen vertrok in de pauze. Subsidie Sportimpuls van 70.000 euro is toegekend. We gaan een persverklaring uitgeven.

 

4. Post in/uit

 

                      Post uit:      - geen

                      Post in:       - Toekenning subsidieverzoek tbv. eigen organisatie en activiteiten Meeden

                                                  -  2 juli binnen: subsidie ZonMw binnen, zie punt 3

 

De pot van 5000 euro is voor nieuwe activiteiten. Bijvoorbeeld de Kidsclub, activiteiten zwembad, enz.

 

5. Verslag vorige vergadering 4 juni 2012

 

Het verslag is vastgesteld. Opmerkingen naar aanleiding van het verslag: is er al iets gebeurd met het urnenveld en de speelplaats? Er is nog niets gebeurd. Wederom mail naar gemeente.

 

Hoe staat het met de nieuwsbrief? Dit is onderhanden.

  

6. Zwembad voortgang

 

De huishoudelijke mededelingen en voortgang worden doorgenomen. Op 6 juli staat de Kolck centraal in de MenterAroute met een waterspektakel.

 

7. Rondje werkgroepen

 

Geen bijzonderheden,  alles is bekend. 

 

8. Voortgang communicatie website en nieuwsbrieven/afspraken

 

Is ook behandeld in punt 5.

 

9. Tussenstand financiŽn

 

Subsidie verstrekt van 500 euro subsidie voor een nieuw initiatief. 

 

10. Rondvraag

 

Gras bij de flat aan de Lindenlaan staat hoog, daar waar een trottoir zou komen. Tevens moet de weg ook worden aangepakt. Mail naar gemeente.

 

11. Datum volgende vergadering

 

De volgende vergadering is op 2 juli 2013 om 19:30 uur in het Dorpshuis.

 

12. Sluiting

 

2012 DorpscoŲperatie Meeden