Verslag van:

De stuurgroep

Datum:

Dinsdag 2 juli 2013 19.30 – 21.00 uur

Locatie:

Het Dorpshuis

Aanwezig:

Markus Ploeger, Luppo Kruizinga, Hiske Drok, Bertha Bodewits, Karin Immers en Johan Mulder

Afwezig:

-

Datum volgende vergadering:

De volgende vergadering is op dinsdag 27 augustus 2013 om 19.30 uur.

Notulist:

Johan Mulder

 

 

1. Opening

 

De vergadering wordt geopend.

 

2. Vaststellen agenda

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

3. Mededelingen/nieuw bestuurslid

 

Namens Meeden Beweegt is Markus naar een subsidieverdelingsavond van de gemeente geweest. Dit was een vreemde vertoning, waar zo de nodige gaten in het verhaal konden worden geschoten. Per  ingekomen poststuk vernomen dat de 70.000 euro van ZonMw binnen is! We gaan een persverklaring uitgeven.

 

4. Post in/uit

 

                       Post uit:       - geen

                       Post in:        - Toekenning subsidieverzoek tbv. eigen organisatie en activiteiten Meeden
                                          -  2 juli binnen: subsidie ZonMw binnen, zie punt 3

 

Naar aanleiding van het subsidieverzoek. De pot van 5000 euro is voor nieuwe activiteiten. Bijvoorbeeld de Kidsclub, activiteiten zwembad, enz.

 

5. Verslag vorige vergadering 4 juni 2012

 

Het verslag is vastgesteld. Opmerkingen naar aanleiding van het verslag: is er al iets gebeurd met het urnenveld en de speelplaats? Er is nog niets gebeurd. We gaan dit navragen op het gemeentehuis. Wat is de status van de Kidsclub? Johan geeft aan dat er een algemene aanvraag zou komen inzake de deelname bij de Dorpsraad als werkgroep met alle activiteiten die men in de toekomst wil ontplooien, dit zal dan ook worden nagevraagd.

 

Hoe staat het met de nieuwsbrief ? Het nieuws van de 70.000 euro moet er ook in.

 

 

 

6. Zwembad voortgang

 

Het gaat goed. Ubbo Emmius kwam helaas niet. Er zijn ook vrijwilligers zonder computer. Als er dus een lijst komt, moet deze wel afgedrukt worden en afgegeven worden aan de mensen zonder e-mailadres en dat gebeurt nog niet altijd. Dit moet dus nog even weer onder de aandacht gebracht worden. Op 6 juli staat de Kolck centraal in de MenterAroute met een waterspektakel.

 

7. Rondje werkgroepen

 

Geen bijzonderheden,  alles is bekend. 

 

8. Voortgang communicatie website en nieuwsbrieven/afspraken

 

Is ook behandeld in punt 5.

 

9. Tussenstand financiŰn

 

Storm Meeden heeft een kleine subsidie gekregen van de DRC.  Er is nu tussen de 12.000 en 13.000 binnen van de 20.000 die we hebben begroot om binnen te halen voor het zwembad. De kiosk loopt nog wat minder.

 

10. Rondvraag

 

Het  gras bij de flat aan de Lindenlaan hoog staat, daar waar een trottoir zou komen. Tevens moet de weg ook worden aangepakt.

 

11. Datum volgende vergadering

 

 

12. Sluiting

 

Markus sluit de vergadering.

 

2012 Dorpsco÷peratie Meeden