Algemene Subsidieverordening Welzijn

 

Geachte leden van de Raad.

 

U moet vanavond een oordeel geven over de Algemene Subsidieverordening Welzijn zoals deze voorligt.

 

Ik wil namens de Dorpsraad Meeden hierbij een aantal opmerkingen en kanttekeningen plaatsen omdat het voorliggend stuk onvolledig dan wel onduidelijk is.

 

Verenigingen, instellingen hebben een brief, gedateerd 18 februari 2013, verzonden 28 februari 2013,
10 dagen later, ontvangen waarin staat dat de bestaande subsidieverordeningen en subsidieregels worden ingetrokken en men niet meer in aanmerking komt voor subsidie op grond van deze regels etc. Er komt een nieuwe subsidieregeling.

 

In paragraaf 1 Inleiding nadere subsidieregels gemeente Menterwolde stelt u dat de oude beleidsregels, door het College te hanteren, gebaseerd op de huidige verordening zijn vervallen.

Is dit zo en waar blijkt dit uit? Hoe kan ik als burger weten dat een bepaalde beleidsregel is ingetrokken. Juist de gemeentelijke website. Vandaag 21-3-2013 staan beide beleidsregels nog steeds op de website, zonder dat ergens staat dat deze zijn ingetrokken. Dus in gewoon Nederlands van een gewone burger nog steeds van toepassing en rechtsgeldig. Ik heb verenigingen in het dorp Meeden dan ook geadviseerd aan te vragen voor dit jaar.

 

U als raadslid kent ongetwijfeld De Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur zoals daar zijn:

-motiveringsbeginsel

-rechtszekerheidsbeginsel

-zorgvuldigheidsbeginsel

-vertrouwensbeginsel

 

Als ik het voorliggend dossier zo bekijk denk ik dat menig vereniging of instelling in een bezwaar- beroepsprocedure wel eens grote kans van slagen heeft omdat deze beginselen door het College niet of nauwelijks zijn nageleefd. Met name het zorgvuldigheidsbeginsel wordt met voeten getreden:

De overheid moet een besluit zorgvuldig voorbereiden en nemen: correcte behandeling van de burger, zorgvuldig onderzoek naar de feiten en belangen, procedure goed volgen en deugdelijke besluitvorming (art. 3:2 Awb)

 

 

Ik wil u ook wijzen op art. 4:51, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht. Een gewijzigde kijk op een zaak is een juridisch sluitende redenen om een subsidie te verminderen of stop te zetten, let wel als een redelijke termijn in acht is genomen. Wat dit betreft is lid twee belangrijk.

Dit lid bepaalt dat “voor zover aan het einde van het tijdvak waarvoor subsidie is verleend sedert de bekendmaking van het voornemen tot weigering voor een daarop aansluitend tijdvak nog geen redelijke termijn is verstreken, de subsidie voor het resterende deel van die termijn wordt verleend”.

Een redelijke termijn is dan doorgaans 4 tot 5 maanden blijkt uit jurisprudentie. Dus de nieuwe verordening kan voor bestaande voorzieningen pas ingaan, gelet op de brief van 28 februari 2013, pakweg 1 juli 2013.

 

Op grond van de voorliggende verordening denk ik niet dat veel instanties, organisaties een verzoek zullen indienen. Ze moeten immers verenigingsvreemde activiteiten uitvoeren op grond van een begroting waardoor er niets voor hun overblijft behalve wat kantine inkomsten, als men al een kantine heeft.

 

Subsidie regels Dorpsadviesraden:

In het raadsvoorstel staat dat er € 15000 beschikbaar is voor de Darren. Er zijn vier darren die € 2500 kunnen krijgen voor de eigen organisatie en € 5000 voor activiteiten in het dorp.
Komt ik toch op € 30.000 en niet op € 15000,--.

De  5000 euro die de Darren krijgen voor activiteiten in het dorp vervangen de subsidies die nu op grond van de huidige regeling aan organisaties worden verstrekt. In Meeden bijvoorbeeld aan het Oranjecomite, Metmans, 4 mei-comite etc. In Meeden werd jaarlijks zo'n € 7500 verstrekt aan gemeentelijke subsidies. Wij zouden dus in 2012 een korting moeten toepassen van € 2500.
Dat is 1 van de redenen waarom wij deze regeling niet wilde uitvoeren en verwezen naar het College. Wij zouden dan de bezuinigingen moeten doorvoeren van € 2500.  Een andere redenen is de rechtszekerheid voor verenigingen. Als een DAR een subsidie niet toewijst kan een vereniging geen bezwaar indienen. Wij hebben deze problematiek in augustus vorig jaar al aangekaart bij het College. Tot op heden geen antwoord, terwijl het zo simpel is.
Via mandaat en delegatie uitvoering door de Darren.
Bij afwijzing rechtsgang via Commissie Bezwaar en Beroep.

 

2013 Dorpsco÷peratie Meeden